Rutiner

Sjukdom och rutiner kring detta
Det är varje förälders ansvar att lämna ett friskt barn på förskolan. Upptäcker vi feber eller annat sjukdomssymtom, kontaktar vi dig omgående per telefon. Du måste då hämta ditt barn så fort som möjligt. Ett barn skall vara hemma en feberfri dag efter sjukdom för att återhämta sig och minimera smittspridning inom förskolan. Om ditt barn inte kan komma till förskolan på grund av sjukdom eller annan orsak ska du meddela det till förskolan senast 8.15 samma dag.
Ett barn skall stanna hemma om det uppvisar något av följande symptom:
* Feber över 38ºC
* Kräkningar eller diarré
* Djup, ihållande hosta
* Ont i halsen
* Tjockt snor
* Ont i öronen
* Magsjuka, stanna hemma 48 timmar efter senaste kräkning eller diarré (skall kunna äta fast föda)
* Röda eller vattniga ögon
* Smittsamma hudutslag
* Öppna sår (vattkoppor)
* Alla smittsamma sjukdomar
* Vid huvudlöss, meddela förskolan och behandla enligt apotekets instruktioner
* Vid luftvägsinfektioner, snuva, hosta; stanna hemma om barnet inte orkar delta i ordinarie verksamhet
God handhygien är mycket viktigt för att minimera smittspridning!

Procedures regarding illness
It is every parent’s responsibility to provide a healthy child at preschool. If we discover a fever or other symptoms of illness, we will contact you immediately by phone. You must pick up your child as soon as possible. A child should be home without fever a day after illness to recover and minimize the spread of infection in preschool. If your child can not go to preschool because of illness or other reason, you should notify the preschool no later than 8:15 the same day.
A child should stay home if they exhibit any of the following symptoms
Fever over 38ºC
* Vomiting or diarrhea
* Deep, persistent cough
* Sore throat
* Thick snot
* Ear pain
* Stomach bugs, stay at home 48 hours after the last vomiting or diarrhea (the child should be able to eat solid food)
* Red or watery eyes
* Infectious rash
* Open wounds (chickenpox)
* All infectious diseases
* For head lice, notify preschool and treat according to the pharmacy’s instructions
* When respiratory infection, runny nose, cough; stay at home if the child is not able to participate in regular activities
Good hand hygiene is very important to minimize the spread of infection!