Om Apalby förskola

Vi är en enskild förskola med Helhet och Hälsa som profil/pedagogisk idé

Vi arbetar för att sätta in glädjen i lärandet och bygga en trygg grund för barn, föräldrar och pedagoger.

Vi tror på barnets förmågor och arbetar utifrån deras förmågor samt intressen för ett livslångt lärande. Vi har medforskande pedagoger som jobbar nära barnet. Våra lokaler ligger i en fin miljö på Apalby där vi är omgivna av både vatten, skog och stora gräs-och grusytor att nyttja.

Helhet

Vi stödjer barnens utveckling genom nära samarbete med er föräldrar. Vi arbetar med hela familjen vid behov. Lika arbetssätt hemma och på förskolan skapar bättre förutsättningar för barnen både för självkänsla och i sociala samarnhang. Vi tar kontakt med Bvc och specialpedagog om vi ser ett behov och när vi behäver stöd i det arbetet vi gör.

Hälsa

Barnens välmående och trygghet är något vi prioriterar på vår förskola genom att tex ha mindre grupper där vi har möjlighet att se varje barn och där barnen har möjlighet att utifrån sina egna förutsättningar och behov har möjlighet att utforska dagen på förskolan på bästa sätt.

Vi delar in barnen så några är ute och utforskar närmiljön runt vår förskolan medans de andra barnen är inne och deltar i pedagogisk verksamhet där. Humor och glädje smittar av sig. Det vill vi ge till barnen i barngruppen, dagarna blir så mycket trevligare och vi får mer levnadsglada barn som då de ser att det är medgivet att skratta och ha roligt.

Vår målsättning

All vår pedagogiska verksamhet utgår ifrån läroplanen (Lpfö 98). Vår målsättning är att utifrån läroplanens värdegrund och vår egen värdegrund, som grundar sig på de kristna värderingarna som vårt samhälle är uppbyggt på, t.ex.GYLLENE REGELN, människors absoluta lika värde, omsorg om och förståelse för varandra. -Att alla barn ska få chansen att synas och utvecklas utifrån sina individuella behov.Barnens styrkor och förmågor och det de är intresserade av kommer vi arbeta med i stor omfattning. Vi arbetar för att sätta in glädjen i lärandet och bygga en trygg grund för barn, föräldrar och pedagoger. För att verkligen se att vi gör det vi ska, jobbar vi med redskapet Lotus diagram (lotus synliggör läroplanens mål på ett klart och synligt sätt både för föräldrar och personal) och systematiskt kvalitetsarbete – som också är ett hjälpmedel när vi gör kvalitetsredovisningen för vår förskola. Vi använder oss av Book creator för att tillsammans med barnen kunna visa deras eget lärarnde. Med fotonas hjälp samt det inspelade filmen kan barnen själva visa sina föräldrar vad de lärt sig på förskolan och föräldrarna blir delaktiga i barnet eget lärande. 

Anpassat efter barnens behov

Vi skapar en miljö som uppmuntrar till lek och lärande, anpassad efter barnens behov. Barnens lek sätts i centrum, det är den som är barnens viktigaste tillgång i utveckling. Varje barn ska utveckla en positiv självkänsla och en social kompetens och kreativitet. Vi vill ta tillvara varje barns lust och nyfikenhet att utforska och lära sig.

Vi använder oss av sång, sånglekar, rörelselekar, språklekar, dans och naturupplevelser i skogen, samt skapande i bild och form. Vi är ute mycket och använder också vår gård som ett extra pedagogiskt ”rum”, där vi målar, skapar i olika material, leker med matematik (räkna, samla och mäta mm). Samt introducerat naturvetenskap och teknik.

Matematik

Vi vill i arbetet med matematik i förskolan ge barnen lust och glädje kring enkla, vardagliga matematiska begrepp, samt resonera och kommunicera idéer och tankegångar tillsammans med barnen. Vi använder matematiken både utomhus och inne bl. a i leken, vardagliga situationer som vid måltiderna, i skogen, samlingen, vid av- och påklädning mm.

Teknik och naturvetenskap

Vi arbetar med och uppmärksammar tekniken i vår vardag. Vi utforskar hur enkel teknik fungerar, bygger, skapar och konstruerar med hjälp av olika material, tekniker och redskap.

Språk

Vi vill ge barnen en god grund för kommunikation, för att de ska kunna uttrycka känslor och åsikter samt kunna samspela med andra. Detta gör vi bl.a genom sagoläsning, rim och ramsor, sång och musik, namnkort m.m.

Lek

Leken är en naturlig och viktig del i vår verksamhet. En kunskapskälla som betyder mycket för barns utveckling, både enskilt och i grupp. I leken utvecklas barnen motoriskt, socialt, psykiskt och intellektuellt. I leken bearbetar, utforskar, prövar och testar barn verkligheten och får då erfarenheter och kunskaper om detta.

Barnen lär sig genom leken. Genom att leka övar de begrepp, utvecklar språkförmågan, skapar relationer, bearbetar känslor och använder sin fantasi. Vi skapar en miljö som uppmuntrar till lek och lärande. Barnens lek sätts i centrum, det är DEN som är barnens viktigaste tillgång i utveckling. Det är genom leken som de bearbetar det dom upplevt och varit med om och får en ökad förståelse för hur livet fungerar. Varje barn ska utveckla en positiv självkänsla och en social kompetens och kreativitet. Vi vill ta tillvara varje barns lust och nyfikenhet att utforska och lära sig.

Skapande

Vi vill att allt skapande ska ske på ett lustfyllt sätt. Alla konstruktionslekar, från småbarnens staplande av klossar till de större barnens kojbyggen är skapande verksamhet. Till detta hör också landskapen som växer fram i sandlådan och figurer som formas av lera, sand och vatten eller snö, olika målningstekniker m.m. Barnen får skapa både enskilt och tillsammans med sina kamrater.

Rörelse/motorik

Att röra sig är viktigt för barns utveckling. Det påverkar barnen på flera sätt t ex motoriken, koncentrationen och den sociala förmågan utvecklas på ett positivt sätt. Genom lek och olika aktiviteter blir barnen lugnare och gladare.

Vi arbetar med rörelse dagligen både genom planerade och spontana aktiviteter som:

•gympa

•rörelsesånger

•utevistelse

•lekar, styrda och fria

•promenader

•skogen

Olika men lika

Vi arbetar med att synliggöra barnkonventionen i det vi gör tillsammans med barnen, föräldrarna och även i arbetet med personalen. Utifrån arbetet med Olika men Lika synliggör vi att barnen har olika behov i vår vardag och att vi tillsammans gör det bästa för barnen. Vi arbetar med jaget – vad behöver jag, vad behöver min kompis för att må bra. Min familj, har alla familj? Vad är en familj?

Vi leker varje dag, själva eller tillsammans med någon kompis

Leken tar stor plats på vår förskola, barnen får varje dag chans att bearbeta omvärlden i det de ser och upplever. I början leker det lilla barnet själv och bearbetar sin omvärld på detta sätt men alltefter barnet växer får kompisarna allt större plats i barnets lek.

Måltiden är en viktig del

Måltiden är en viktig del av dagen. Dels för att barn behöver näring för att fungera och utvecklas, men även ur en pedagogisk synvinkel.

Måltiderna är en fantastisk stund för samtal, att lyssna till varandra, vänta på sin tur, bordsskick m.m. För oss är det önskvärt att ert barn kan äta själv när den börjar hos oss, detta för att underlätta för barnet själv.

En av pedagogerna är utbildad Kost- och näringsrådgivare vilket förenklar för oss när vi ska prata med barnen om bra och näringsriktig mat. Förskolan har ett mottagningskök och maten levereras av 2Ess Catering.