Om Apalby förskola

Om oss
Apalby erbjuder en förskola centralt belägen, med närheten till Rocklunda skog och promenadområde. Här tror vi på det kompetenta barnet genom att aktivt arbeta med värdegrunden och låta varje barn komma till tals och bli lyssnad på. Vii erbjuder barnen olika verktyg och redskap i att utvecklas i sitt lärande, allt utifrån barnens behov, intresse och förutsättningar. Lärande, omsorg och lek i samspel med varandra bildar tillsammans en helhet där alla verkar för en god säker inom- och utomhusmiljö. Vi tar inspiration från Reggio Emilia filosofin som är ett arbetssätt som uppmuntrar tron på den egna förmågan, olikhet, solidaritet och samarbete.  Vi erbjuder flera mötesplatser där undervisning sker i den mindre gruppen, där fokus ligger på att barnen får prova och utforska enskilt, tillsammans och med stöd av medforskande pedagoger. Apalby erbjuder en god grund för livslångt lärande och framtida utbildning. På Apalby ska alla mötas av glädje, engagemang och professionalism. Det är viktigt för oss att ni vårdnadshavare känner tillit och trygghet när era barn lämnas hos oss.

Vår vision är att barnen ska erbjudas en rolig, trygg och likvärdig utbildning med lek, utveckling och värdegrund i fokus! Vid övergång från förskola till skola, ska barnen ha god självkänsla, vara nyfikna med en fortsatt lust för nya lärdomar och erfarenheter Varje barn ska känna glädje och meningsfullhet på vår förskola. Vi ska ge stora möjligheter att utvecklas genom leken i mindre sammanhang med engagerade, närvarande och kompetenta pedagoger. Såväl individuellt som i grupp i en lärmiljö som inspirerar och stimulerar. 

Miljön på förskolan ska vara inspirerande och tillgänglig för att utmana barn till nya upptäckter och lärande. Material som bjuder in till lek, samspel och aktivitet, som är varierad för att väcka en nyfikenhet och lust att vilja veta mer, för att främja barns lärande och utveckling.Vi har tillgång till tre inhägnade gårdar där avdelningarna samarbetar och har goda möjligheter att dela in barngruppen. Vi har goda möjligheter till promenader i närliggande område och skog som är en naturlig del i vår utbildning. Att vara ute stärker både hälsa och välbefinnande, det vi kan lära inne kan vi lära ute.

Vi erbjuder;

  • Möjlighet för barn att utvecklas i små grupper
  • Engagerade, professionella och närvarande pedagoger
  • Inspirerande lärmiljöer som lockar till nyfikenhet och lust att lära sig mer
  • God samverkan mellan förskola och hem med möjlighet att påverka genom delaktighet och inflytande
  • Tyra – ett verktyg för dokumentation, kommunikation samt information mellan förskola och vårdnadshavare

Ta gärna del av vår senaste brukarundersökning på internet. Du finner den på www.vasteras.se